VNG International Events

VNG International Events

Ambtenarenbijeenkomst gemeentelijke internationale samenwerking: relevanter dan ooit

Programma 17 november, 13.00 – 17.00, Youmeet, Utrecht

12.30 Inloop

13.00 – 14.00 Plenair programma onder leiding van dagvoorzitter Habtom Yohannes, met 20 jaar ervaring voor radio en tv.

13.00 – 13.10 Welkom door Frans Mencke, gemeentesecretaris van Hoorn en lid van de VNG-commissie Europa & Internationaal

13.10 – 13.30 “Internationale trends en ontwikkelingen vertaald in uitdagingen voor het lokaal bestuur in Nederland”; door Jan van de Venis, Worldconnector en waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties. Aansluitend reacties en discussie met de zaal.

13.30 – 13.50 “Gemeentelijke internationaal beleid anno 2016 in Vlaanderen”; door Betty de Wachter, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Aansluitend reacties en discussie met de zaal.

13.50 – 14.15 Pauze

14.15 – 16.00 Deelsessies

1. Global Goals in actie: hoe vertalen we de Global Goals op lokaal niveau en hoe doen we dat samen onder de vlag van de Global Goals gemeente campagne?
Vorig jaar september zijn de Global Goals for Sustainable Development officieel aangenomen. Ruim een jaar verder kunnen we een eerste balans opmaken: hoe staat Nederland ervoor? Nu de doelen een universeel karakter hebben wordt ook Nederland in internationale vergelijkingen langs de meetlat van de doelen  gelegd.Verschillende publicaties laten zien dat Nederland het op tal van terreinen goed doet, maar dat er ook duidelijke gaten vallen, in het bijzonder op het gebied van milieu en klimaat. Ook andere Global Goals hebben direct betrekking op actuele en relevante dossiers hier, zoals de vernieuwing van de lokale democratie, het werken aan een circulaire economie en gelijke kansen voor vrouwen op alle niveaus. Hoe verhouden deze gegevens zich tot de lokale realiteit? Hoe krijgen de doelen in de lokale praktijk betekenis? Wat hebben we nodig om de mondiale agenda te vertalen naar lokale actie?  Waar lopen gemeenten die werken met de doelen tegen aan? En welke inspirerende voorbeelden kunnen we al delen?Deze vragen staan centraal tijdens deelsessie 1, waarbij we voortbouwen op de uitkomsten van de regionale bijeenkomsten in het kader van de Global Goals gemeente campagne in september en oktober.

2. Inspiratie, vernieuwing en energie: de opbrengst van moderne internationale samenwerkingsverbanden.
In rap tempo zijn de afgelopen jaren traditionele stedenbanden omgezet in dynamische partnerschappen. Samenwerking nu is veelal projectmatig of via netwerken opgezet. Dat geeft betere aansluiting bij de opgaven en uitdagingen van het moment, of die nou economisch, cultureel of politiek van aard zijn. Is deze transitie daarmee voltooid? Nee, afgaande op de geluiden die we krijgen, zeker niet. Naast doelen ten faveure van de eigen gemeente, blijft er ook de wens om iets te betekenen voor elders. In deze sessie bespreken we hoe gemeenten daarin een balans vinden: door beide doelen naast elkaar te dienen, of door ze toch met elkaar te vervlechten. Hoe krijgt die balans vorm? Hoe meet je de resultaten? En hoe gebeurt dat in Duitsland en België? In deze deelsessie ‘gluren we bij de buren’, in binnen- en buitenland, en leveren we concrete tips en tricks om uw Raad te overtuigen van het belang van een moderne internationale oriëntatie op gemeentelijk niveau.

3. De internationale oriëntatie van Economic Boards en de rol van gemeenten daarin.
Bijna alle gemeenten nemen deel in een Economic Board, een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten met bedrijven en kennisinstellingen in de regio, gericht op het versterken van de regionale economie. De internationale oriëntatie van een Economic Board hangt voor een deel af van het profiel van de regio: hoe internationaal zijn de belangrijkste sectoren of bedrijven en kennisinstellingen? Veel Economic Boards hebben in elk geval een internationale paragraaf in hun werkplan, en sommige hebben uitgesproken hoge ambities: ‘top 3 van Europa op het gebied van x’, of ‘dé regio in Nederland voor y’. Maar in veel gevallen is nog weinig uitgewerkt hoe de internationalisering gerealiseerd kan worden. Wat kunnen we op dit punt van elkaar leren? Hoe benutten we optimaal de voordelen van regionale samenwerking? Hoe krijgt de publiek-private samenwerking het beste vorm? En hoe zorgen we samen dat het rijk naast zijn focus op topsectoren ook meer het belang van de regionale samenwerkingsverbanden gaat zien?
Met Maurits van Os, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Internationaal Ondernemen en onder leiding van moderator Peter de Kruijk, gemeente Amsterdam

4. Gemeentelijk internationaal beleid in 100.000+ gemeenten
VNG-inventarisaties laten zien dat over het algemeen 100.000+ gemeenten méér middelen (formatie, geld) uittrekken voor internationale samenwerking en een meer expliciet geformuleerd beleid hebben op dit terrein dan kleinere gemeenten. Internationaal beleid wordt er vaak ook breder ingevuld. Hoe staat de ontwikkeling van het beleid er volgens de 100.000+ gemeenten zelf voor? Hoe staat het met de interne coherentie van beleid en met interne coördinatie op ambtelijk en bestuurlijk niveau? Hoe goed verankerd is de aandacht voor internationalisering inmiddels? Weten we elkaar (binnen de gemeente, tussen Nederlandse gemeenten, bij VNG, rijk en EU) goed genoeg te vinden en elkaars sterke kanten goed genoeg te benutten? Wat zijn de voordelen, maar ook de beperkingen, van verschillende samenwerkingsvormen? En van het op eigen houtje opereren? In deze sessie zetten we deze zaken op een rij, om hierin bewuste keuzes te kunnen maken en collectief nog sterker te worden.
Met o.a. Nicoleta Mitut, Programmammanager Internationaal Beleid Gemeente Deventer en Joost Rompa, strategisch adviseur gemeente Breda en onder leiding van moderator Arne Musch, VNG International

16.00 – 17.00 Vooruit kijken naar de gemeenteraadsverkiezingen: welke effecten verwachten we op de internationalisering van gemeentelijk beleid; welke uitdagingen voorzien we en wat kunnen de VNG en gemeenten tussen nu en maart 2018 daar mee doen?

17.00 – 17.30 Borrel

 

Copyright © 2009-2015